ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Προσωπικά Δεδομένα – Προστασία
  Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΑΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τηρεί απόλυτα την σχετική νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. H εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, χαρακτηρίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
  Όλα τα προσωπικά δεδομένα (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα το όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ηλικία, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) που δηλώνετε στην ιστοσελίδα μας για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.
  Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί μας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.
  Κατά τα λοιπά η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΑΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την εταιρία και εσείς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμείτε ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  Αν θέλετε απλώς να περιηγηθείτε στον ιστότοπο της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΑΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε, δε σας ζητούμε να παράσχετε καμία πληροφορία. Αν όμως επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε περισσότερες ενέργειες και υπηρεσίες που τυχόν προσφέρει ο ιστότοπός μας, μπορεί να σας ζητήσουμε κάποιες προσωπικές ή δημογραφικές πληροφορίες. Ως προσωπικές πληροφορίες θεωρούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά ή για να επικοινωνήσει κανείς μαζί σας διαδικτυακά ή μη. Οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται πάντα μόνο κατόπιν της συγκατάθεσής σας η οποία όμως τεκμαίρεται αν μας την παράσχετε συνειδητά, π.χ. με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας στον ιστότοπό μας.
  Αν μας παράσχετε τη διεύθυνση του e-mail σας και/ή την ταχυδρομική σας διεύθυνση (π.χ. για ένα συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο ή για μια συγκεκριμένη επικοινωνία), οι πληροφορίες επικοινωνίας που μας παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν για να σας στείλουμε το ενημερωτικό υλικό που ζητήσατε ή για την επικοινωνία μαζί σας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για λόγους συναλλαγών ή διαχειριστικούς (π.χ. e-mail επιβεβαίωσης όταν αγοράζετε ένα προϊόν στο διαδίκτυο ή όταν δηλώνετε συμμετοχή σε ή αποσύρετε τη συμμετοχή σας από μια συγκεκριμένη εγγραφή ή ενέργεια), καθώς και για κάποιες ανακοινώσεις που συνδέονται με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
  Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές ή δημογραφικές σας πληροφορίες για τις εσωτερικές μας δημογραφικές και διαφημιστικές μελέτες, ώστε να βελτιωνόμαστε διαρκώς, να προσωποποιούμε και να προσαρμόζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες σας.
  Αν επιλέξετε να μην υποβάλετε κάποια προσωπική πληροφορία όταν σας ζητείται, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε κάποιες δραστηριότητες  και ίσως περιορίσετε τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας παράσχουμε ή καταστεί αδύνατη η ολοκλήρωση κάποιας συναλλαγής.
  Γενικά, διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Εννοείται ότι, αν επιθυμείτε να μη χρησιμοποιούμε πλέον τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας παράσχουμε υπηρεσίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Παρακαλούμε, έχετε υπ’ όψιν ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες θα παραμείνουν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα στα αρχεία μας, όσο χρειάζεται για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας, να λύσουμε τυχόν αντιδικίες μεταξύ μας, να επιβάλουμε τους όρους των συμβάσεών μας και για παρόμοιους σκοπούς διαχείρισης των αρχείων μας.
  Σε περίπτωση συγχώνευσης, μετατροπής, πώλησης ή απόκτησης μέρους ή ολόκληρης της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΑΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε από άλλη εταιρεία, ο αποκτών θα είχε πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών που διατηρούσε η εταιρία, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών. 

  2. Απόρρητο Συναλλαγών
  Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από εσάς στη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΑΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε θεωρούνται εμπιστευτικές και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση αυτών μόνο στο αναγκαίο μέτρο και πάντα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι:
  2.1. Η πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση έκαστης ενέργειάς σας.
  2.2.Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΑΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, χωρίς ειδική άδεια από εσάς εκτός αν αυτό επιβάλλει δικαστική απόφαση ή απόφαση δημόσιας αρχής που μας κοινοποιηθεί νομίμως.  Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΑΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε χρησιμοποιήσει τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της.
  2.3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα, μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύπαρξη λάθους.

  3. Διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP)
  Η διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP) είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται από τους υπολογιστές στο δίκτυο για την ταυτοποίηση του υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεστε στο Διαδίκτυο.  Ενδέχεται να κρατάμε αρχεία των διευθύνσεων Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (ΙΡ) για να (μεταξύ άλλων): (i) αντιμετωπίσουμε τεχνικά προβλήματα, (ii) διατηρήσουμε τη διαδικτυακή προστασία και ασφάλεια, (iii) περιορίσουμε σε κάποιους χρήστες την πρόσβαση στους ιστότοπούς μας και (iv) κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιούνται οι ιστότοποί μας.