ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

1. Προοίμιο
1.1. Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχεται από τη BFP Advanced Technologies. Οι επισκέπτες καλούνται να κάνουν χρήση του τόπου αυτού, μόνο εφόσον αποδέχονται πλήρως τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.
1.2. Η BFP Advanced Technologies διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του παρόντος τόπου, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, παρά μόνο με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.
1.3 Εντός του δικτυακού τόπου «www.bfp-tech.com» διατηρείται το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων, εφεξής «το ηλεκτρονικό κατάστημα», της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΑΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο “BFP Advanced Technologies”, που εδρεύει στο Παγκράτι Αττικής, οδός Δαμάρεως 33, ΑΦΜ 800499830, Αρ. Γ.ΕΜ.Η. 125887101000, τηλέφωνο επικοινωνίας 2107010050, ηλεκτρονική διεύθυνση info@bfp-tech.gr εφεξής «η εταιρεία».
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας www.bfp-tech.com διέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, το Π.Δ. 131/03, τον Νόμο 2251/1994 Περί Προστασίας Καταναλωτών, τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, καθώς και τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν.
1.4 Γνωστοποίηση πληροφοριών άρθρου 3β του Ν.2251/1994
Με τους παρόντες όρους, η εταιρεία παρέχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3β του Ν.2251/1994 και ειδικότερα:
• την ταυτότητα του προμηθευτή, τη γεωγραφική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας
• τον Α.Φ.Μ. καθώς και τον αριθμό καταχώρησης της εταιρείας στο Γ.ΕΜ.Η.
• τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών
• τη συνολική τιμή των αγαθών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους καθώς και των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής και παράδοσης
• τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης και την προθεσμία εντός της οποίας ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά
• το δικαίωμα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος
• το κόστος επιστροφής των αγαθών σε περίπτωση υπαναχώρησης ή επιστροφής των προϊόντων
• τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης καθώς και τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης
• υπενθύμιση της ύπαρξης ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων
• πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

2. Χρήση
Η εταιρεία παρέχει το περιορισμένο δικαίωμα χρήσεως του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς.
Η χρήση του δικτυακού τόπου μπορεί να γίνεται για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη, τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διακοπής της πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε κάθε χρήστη που παραβιάζει τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης. Η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα μη ανάρτησης σχολίων και δημοσιεύσεων με υβριστικό ή δυσφημιστικό περιεχόμενο ή με περιεχόμενο που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη.
2.1 Πριν πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας παρακαλούμε συμβουλευθείτε τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να κληθεί ή να χρειαστεί να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Όμως, για την πραγματοποίηση παραγγελίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση από τον πελάτη κάποιων προσωπικών στοιχείων.
Για την υποβολή παραγγελίας, ο πελάτης θα καλείται να επιλέξει την ενεργοποίηση της ένδειξης «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και αγορών». Με τη δήλωση αυτή, ο πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε γνώση των πληροφοριών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των καταναλωτών και την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2.2. Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
3.1. Το περιεχόμενο του τόπου (εικόνες, γραφικά, σήματα, κείμενα, επωνυμίες κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της BFP Advanced Technologies και προστατεύεται από τους σχετικούς ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
3.2. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της BFP Advanced Technologies, οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου.

4. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Ο χρήστης αναγνωρίζει το αποκλειστικό δικαίωμα της εταιρείας σε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας περιέχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

5. Περιορισμός ευθύνης
5.1 Η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο – ηλεκτρονικό κατάστημα να είναι κατά το δυνατό ακριβή, ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων, πλην τυπογραφικών λαθών ή εκ παραδρομής προερχομένων, δεν φέρει όμως οποιαδήποτε ευθύνη, για την πληρότητα, την επικαιρότητά τους.
5.2 Η BFP Advanced Technologies δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα των αγαθών της στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αναλαμβάνει όμως, σε κάθε περίπτωση να ενημερώνει εγκαίρως για τη διαθεσιμότητα των αγαθών.
5.3. Περαιτέρω, παρότι η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος – ηλεκτρονικό κατάστημα θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα καθώς και ότι δεν περιέχει “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
5.4. Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με οποιαδήποτε λειτουργία του παρόντος καταστήματος ή με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας ή της καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς κανένα περιορισμό. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρουσιάζονται μέσω του δικτυακού τόπου παρέχονται «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ».
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για αποζημίωση του χρήστη για διαφυγόντα κέρδη ή για ζημίες από οποιαδήποτε αιτία, αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου-ηλεκτρονικού καταστήματος, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί στον χρήστη και προέρχεται από καθυστέρηση λήψης, μη λήψη ή απώλεια δεδομένων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας www.bfp-tech.com
5.5. Σε καμία περίπτωση η BFP Advanced Technologies δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) σε επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση του τόπου αυτού.
5.6. Η εταιρεία ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα, έχει δε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Α.Κ. για την πώληση και από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και το ηλεκτρονικό εμπόριο.
5.7. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος πληρωμής των σχετικών τελών καθώς και κάθε σχετικού κόστους που θα προκληθεί από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

6. Cookies
Το https://bfp-tech.com/site/e-shop/ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη χρήση και τη λειτουργικότητα των ιστότοπών της και να κατανοήσει καλύτερα πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τους ιστότοπούς της και τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (textfiles), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το https://bfp-tech.com/site/e-shop/ να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα https://bfp-tech.com/site/e-shop/

7. Παροχή πληροφοριών
7.1. Η εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά emails (newsletters).
7.2. Η εταιρεία δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση.
7.3. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.
7.4. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του site.
7.5. Η εταιρεία δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας των παραληπτών των newsletters.
7.6. Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα της BFP Advanced Technologies στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγονται από την BFP Advanced Technologies ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
7.7. Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

8. Παραγγελίες από το ηλεκτρονικό κατάστημα
Υποβολή Παραγγελίας: Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται ηλεκτρονικά προσθέτοντας τα προϊόντα επιλογής σας στο καλάθι και επιλέγοντας παραγγελία μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.bfp-tech.com». Η παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν σημαίνει την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας, εκτός αν η τελευταία αποδεχτεί την παραγγελία δια μέσου ηλεκτρονικού μηνύματος το οποίο θα επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα, την περιγραφή και την τιμή του προϊόντος το οποίο παραγγέλθηκε.
Η αποδοχή της αγοράς και η σύναψη της σύμβασης θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη από την επιβεβαίωση αποστολής του e-mail.
Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Πελάτη και αποστέλλονται µε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Πελάτης. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος θα λαμβάνετε σχετική ενημέρωση.

9. Τιμές – Κόστος Παραγγελίας
Το συνολικό κόστος της παραγγελίας προσδιορίζεται από τις καθαρές τιμές οι οποίες αναγράφονται για κάθε προϊόν, τον αναλογούντα Φ.Π.Α. καθώς και τα έξοδα μεταφοράς. Ο πελάτης θα τιμολογηθεί για το συνολικό κόστος της παραγγελίας του.
Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των τιμών θα γίνεται άμεση ενημέρωση και αναπροσαρμογή των τιμών στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί ένα επιπλέον σημείο επαφής με τον πελάτη και σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνει την ήδη υπάρχουσα συμφωνηθείσα εμπορική συνεργασία-συμφωνία μεταξύ πελάτη και εταιρείας μέσω άλλων σημείων επαφής (φυσικά καταστήματα της εταιρείας, τεχνικοί σύμβουλοι πωλήσεων της εταιρείας).
Επιπλέον, η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι τιμές να είναι ίδιες τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο, ενδέχεται να παρατηρηθούν διαφοροποιήσεις στις τιμές λόγω προωθητικών ενεργειών που πραγματοποιούνται κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και στα φυσικά καταστήματα.

10. Τρόποι πληρωμής
Η εταιρεία BFP Advanced Technologies εφαρμόζει κανονισμούς ποιοτικού ελέγχου και πρωτόκολλα ασφαλείας κατά το στάδιο πληρωμής της χρηματικής σας συναλλαγής και παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου τιμολόγησης.
Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι οι παρακάτω:
Παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας στο χώρο σας (Αντικαταβολή)
Η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης της παραγγελίας με μετρητά κατά την στιγμή της παραλαβής της. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για παραστατικά αξίας άνω των 500€ ανά παραγγελία προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις με τιμολόγιο πώλησης δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή.
Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας στον παρακάτω λογαριασμό:
ΤΡΑΠΕΖΑ – IBAN
EUROBANK – GR96 0260 6210 0008 1020 0183 576
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με e-mail στο info@bfp-tech.gr 
Η αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας γίνεται μόνο μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης.

11. Χρόνος παράδοσης – Τρόπος αποστολής
11.1. Χρόνος Παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες για προϊόντα ειδικής παραγγελίας πλην μεμονωμένων περιπτώσεων για τις οποίες θα πραγματοποιείται έγκαιρη ενημέρωση από την εταιρεία.

Περιπτώσεις διαθεσιμότητας:
Οι περιπτώσεις διαθεσιμότητας και ο χρόνος παράδοσης ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Κατάσταση Διαθεσιμότητας | Χρόνος Παράδοσης
Διαθέσιμο | 1-5 Εργάσιμες Ημέρες.
Διαθέσιμο (Περιορισμένο απόθεμα) | Προϊόντα σε περιορισμένο απόθεμα. Η διαθεσιμότητα κατόπιν ενημέρωσης.
Μη διαθέσιμο | Προϊόντα σε περιορισμένο απόθεμα, πιθανόν προϊόν κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
11.2. Τρόπος αποστολής
Τα προϊόντα μας παραδίδονται στον πελάτη στον προορισμό που ο ίδιος έχει επιλέξει πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Η BFP Advanced Technologies έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με ένα δίκτυο μεταφορικών εταιρειών για την έγκυρη και αξιόπιστη μεταφορά των δεμάτων της σε όλη την Ελληνική επικράτεια.
Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
Τα προϊόντα που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χαρακτηρίζονται βάσει της κατάστασης διαθεσιμότητάς τους, καθώς δίπλα από αυτά εμφανίζεται πάντα η ένδειξη διαθεσιμότητας που αντιστοιχεί στο καθένα. Κατά την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ανάλογα με την επιλογή σας θα εμφανίζεται η διαθεσιμότητα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει. Η κατάσταση διαθεσιμότητας των προϊόντων είναι αυτό που άμεσα καθορίζει το χρόνο παράδοσής τους στον πελάτη/αγοραστή.
Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.
Κατάσταση Διαθεσιμότητας | Χρόνος Παράδοσης
Διαθέσιμο | 1-5 Εργάσιμες Ημέρες.
Διαθέσιμο (Περιορισμένο απόθεμα) | Προϊόντα σε περιορισμένο απόθεμα. Η διαθεσιμότητα κατόπιν ενημέρωσης.
Περιορισμένο απόθεμα | Προϊόντα σε περιορισμένο απόθεμα, πιθανόν προϊόν κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
Προσωρινά σε έλλειψη | Κατόπιν ενημέρωσης.
Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας | Κατόπιν ενημέρωσης.
Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός, αφορά αποκλειστικά εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης της παραγγελίας από την Αθήνα και δύναται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Η BFP Advanced Technologies ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της ή αφορούν σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως έντονα καιρικά φαινόμενα, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, απεργίες κ.τ.λ.
Μη αποστολή προϊόντων/Ακύρωση παραγγελίας
H BFP Advanced Technologies δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση στην αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας, τα οποία προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους παρουσιάζονται σε διαφορετική τιμή από την ισχύουσα τιμή στον τιμοκατάλογο.

12. Πολιτική ακύρωσης
Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία, αλλά δεν έχει αποσταλεί το προϊόν, ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του είτε καλώντας στο 2107010050 είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: info@bfp-tech.gr αναφέροντας τον αριθμό της παραγγελίας, προκειμένου η εταιρεία να προβεί στην ακύρωση της παραγγελίας.
Μετά την αποστολή του προϊόντος ισχύουν τα παρακάτω.

13. Πολιτική επιστροφών
13.1. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994.
Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος σύμφωνα με τον Ν.2551/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι καινούργια, δεν έχουν αποσφραγισθεί ή δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και συνοδεύονται από τα νόμιμα έγγραφα (απόδειξη, τιμολόγιο κ.λπ.).
Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της παράδοσης των προϊόντων στον πελάτη ή σε τρίτο διάφορο από τον μεταφορέα που υποδείχθηκε από τον πελάτη.
Προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bfp-tech.gr).
Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης, είναι αρκετό να σταλεί η δήλωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.
Συνέπειες υπαναχώρησης
Εάν ο πελάτης υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση, η εταιρεία θα επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν, πλην των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί την απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Η εταιρεία θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε στην αρχική συναλλαγή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ρητώς κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν έξοδα για την επιστροφή χρημάτων κατά τα ανωτέρω.
Η εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο πελάτης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
Ο πελάτης οφείλει να στείλει πίσω τα αγαθά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από τη συναφθείσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν τα αγαθά σταλούν πίσω πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.
Στην περίπτωση υπαναχώρησης ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με το ανάλογο κόστος επιστροφής των αγαθών. Στις περιπτώσεις στις οποίες με υπαιτιότητα της εταιρείας εστάλησαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα, η εταιρεία αναλαμβάνει κάθε κόστος μεταφοράς του παλαιού και νέου προϊόντος.
13.2. Εξαιρέσεις από δικαίωμα υπαναχώρησης – επιστροφής
Τα δικαιώματα επιστροφής και υπαναχώρησης που προβλέπονται ανωτέρω υπό το 13.1 δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων αγαθών
• προμήθεια αγαθών που έγιναν ειδική παραγγελία κατ’ εντολή του πελάτη
• παραποιημένες συσκευασίες προϊόντων που δεν καθιστούν δυνατή την επαναπώλησή τους
• προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως σπρέϊ με ανοιγμένη ασφάλεια, προϊόντα με ξεκολλημένες ετικέτες ή σκισμένη/φθαρμένη την εξωτερική συσκευασία τους, κλπ.
• προμήθεια αγαθών τα οποία λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα ή συνδεδεμένα με άλλα στοιχεία ή έχουν αφαιρεθεί τα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται στην συσκευασία
• προϊόντα που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, π.χ. γιατί σχετίζονται με την ατομική υγιεινή
13.3. Ευθύνη πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων
Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ (αρ. 534 επ.). Τα δικαιώματα αυτά παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την κατάρτιση της σύμβασης.

14. Εξυπηρέτηση καταναλωτών
Η εταιρεία διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς και το επαρκές προσωπικό το οποίο ασχολείται με την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωσή τους σχετικά με αιτήματά τους εντός των νόμιμων ορίων ανά περίπτωση.
Για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, την πορεία της παραγγελίας σας ή σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bfp-tech.gr, τηλεφωνικά στο 210 70 100 50 ή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

15. Απαγορευμένες δραστηριότητες – Ευθύνη Χρήστη
Απαγορεύεται να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία κατά την απόλυτα διακριτική ευχέρεια της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΑΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε μπορεί να θεωρηθεί ανάρμοστη ή θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομη πράξη ή απαγορεύεται βάσει οποιωνδήποτε διατάξεων νόμου στις οποίες υπόκειται ο παρών διαδικτυακός τόπος και στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
Οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να αποτελέσει παραβίαση της ιδιωτικότητας (συμπεριλαμβανομένου του «ανεβάσματος» [uploading] προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συναίνεση του προσώπου που αφορούν αυτές) ή άλλων νομίμων δικαιωμάτων προσώπων,
Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου με σκοπό τη δυσφήμιση ή την συκοφαντία της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΑΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε, των συνεργατών της ή άλλων προσώπων ή για άλλες δραστηριότητες που δυσφημίζουν το όνομα της εταιρίας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΑΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε,
Το «ανέβασμα» [uploading] αρχείων που περιέχουν ιούς οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στην περιουσία της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΑΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε ή την περιουσία άλλων προσώπων, και
Η αποστολή ή διαβίβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οποιουδήποτε μη-εξουσιοδοτημένου υλικού, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υλικού που μπορεί κατά την κρίση μας να προκαλέσει ενόχληση, επιβλαβούς υλικού για ή υλικού που παραβαίνει την ασφάλεια συστημάτων ή δικτύου της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΑΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε ή τρίτων, δυσφημιστικού, ρατσιστικού, άσεμνου, απειλητικού, πορνογραφικού ή κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο παράνομου υλικού.

16. Δωσιδικία και Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει από τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου-ηλεκτρονικού καταστήματος, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
16.1. Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος ή η εφαρμογή του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες κηρυχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή άκυρος ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι, καθώς και ο ως άνω όρος όπως αυτός εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις, παραμένουν σε ισχύ σε κάθε περίπτωση.
16.2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, των τιμών και των περιγραφών των προϊόντων, ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του παρόντος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί.
16.3. Οι παρόντες όροι υπέχουν θέση πληροφόρησης του άρθρου 3β του Ν. 2251/1994.
16.4. Η ισχύς, εκτέλεση, ερμηνεία και τα αποτελέσματα του παρόντος ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα.
16.5. Για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης και επίλυσης διαφορών, όπως τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλατεία Κάνιγγος 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr), το Συνήγορο του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, 117 71 Αθήνα, www.synigoroskatanaloti.gr), καθώς και τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών στις κατά τόπους Νομαρχίες.