Εξειδικευμένες εφαρμογές

Η BFP μπορεί να ικανοποιήσει ποικίλες εξατομικευμένες ανάγκες μέσω της ανάπτυξης επικαλύψεων και υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας για εξειδικευμένες εφαρμογές.